top of page

Starting
April 7

🎉 Get Ready to Laugh Your Way to Leadership! 🌟

Join us for an exciting journey into the world of laughter yoga leadership! 🤣

Listen to My Podcast

مربی زندگی شادی

استاد چیگونگ 

معلم یوگای خنده

به Living Joy خوش آمدید  خرد.

 

من زنجبیل خندان هستم. من از همه افراد را توانمند می کنم، آموزش می دهم، آموزش می دهم و مربی می کنم  پس زمینه ها  که وقف تغییر زندگی خود به سوی بهتر شدن، در انتخاب یک زندگی شاد به جای غم، خشم، ترس، پشیمانی و ناراحتی هستند.

 

افرادی که مایل به رشد و گسترش در خارج از منطقه آسایش خود هستند، به اعماق قلمرو ناشناخته آزادی معنوی خود شیرجه می‌زنند، با شادی زندگی می‌کنند و روابط صمیمانه خود را ابراز می‌کنند،  در حال توسعه  و  رو به رشد  در آزادی آگاهی

و خرد

meditation cert badge.png
Image 9-1-23 at 3.35 PM.jpeg
Ginger-02378_edited.jpg

بیا حرف بزنیم

(575) 342-8999

  • Facebook
Yoga at Home

Book Now